Gopump

Regulamin

 1. Słowniczek.
  1. Program GoPump – GoPump jest pierwszym w Polsce programem edukacyjnym dla dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą osobistej pompy insulinowej
  2. Platforma – strona internetowa www.gopump.pl umożliwiająca rejestrację zespołów terapeutycznych oraz prowadzenie szkoleń.
  3. Moduł – zbiór slajdów z opracowaniem merytorycznym, pytaniami quizowymi i materiałami dodatkowymi dot. jednego tematu w zakresie terapii za pomocą osobistej pompy insulinowej. GoPump składa się z 18 modułów.
  4. Partnerzy – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Novo Nordisk Pharma Sp. z o. o.
  5. Użytkownik – osoba korzystająca z platformy w celu edukacji pacjentów. Użytkownikiem może być członek zespołu terapeutycznego: edukator diabetologiczny, dietetyk, psycholog, trener pompowy, diabetolog.
  6. Ośrodek – poradnia diabetologiczna, oddział diabetologii, fundacja, organizacja pozarządowa podejmująca się edukacji diabetologicznej pacjentów leczonych za pomocą osobistej pompy insulinowej.
  7. Wyrób medyczny – produkty lecznicze i urządzenia medyczne, wymieniane w programie edukacyjnym GoPump, dopuszczone do obrotu na terenie Polski oraz posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia;
  8. Regulamin – niniejszy regulamin Strony dostępny pod adresem: www.gopump.pl
  9. Strona – niniejsza platforma internetowa kontrolowana oraz obsługiwana przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, funkcjonująca pod adresem gopump.pl;
  10. Materiały – informacje o charakterze informacyjnym, naukowym, edukacyjnym lub promocyjnym związane z edukacją diabetologiczną, dostępne na platformie; treść Strony, obejmująca w szczególności teksty, oceny, udostępniane wyniki, zdjęcia lub inne obrazy, materiały audio, filmy i inne obrazy ruchome;
  11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na udostępnianiu Materiałów na Stronie po założeniu konta przez Użytkownika, zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a także usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na korzystaniu z platformy.
  12. Zgłoszenie – miejsce umożliwiające dokonanie zgłoszenia w przypadku reklamacji lub działania niepożądanego związanego ze stosowaniem GoPump; Zgłoszenie następuje za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.gopump.pl
 2. O nas, niniejszej stronie oraz niniejszym Regulaminie
  1. Niniejsza Strona jest kontrolowana oraz obsługiwana przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.
  2. Regulamin określa zasady realizacji przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz podczas szkoleń stacjonarnych. Strona jest przeznaczona wyłącznie dla Użytkowników posiadających konto, jako osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz treści reklamowych na temat Platformy.
  3. Strona została stworzona w celu umożliwienia zespołom terapeutycznym ujednolicenia systemu szkoleń pacjentów przygotowujących się do leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej lub leczonych przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Materiały na Stronie nie są odpowiednie dla ogólnej publiczności i nie są dla niej dostępne. Z tego powodu, osoby nie będące Użytkownikami nie mogą korzystać ze Strony.
  4. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej Platformie zostały przygotowane z należytą starannością w oparciu o aktualną wiedzę. Informacje te będą aktualizowane wraz ze zmieniającymi się zaleceniami i dostępnym sprzętem medycznym.
  5. Regulamin określa w jaki sposób mogą mieć Państwo dostęp do Strony, przeglądać ją oraz wykorzystywać. Poprzez (a) wejście na niniejsza Stronę, przeglądanie jej lub korzystanie z niej; lub (b) przekazanie przez Państwa swoich danych w celu uzyskania dostępu do wybranych obszarów niniejszej Strony lub w celu uzyskania świadczonych przez nas usług, wyrażacie Państwo zgodę na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Zastrzeżenia
  1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w tym do rozpatrywania reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 12 Regulaminu, oraz do podjęcia wszelkich możliwych działań zapewniających nieprzerwany dostęp do korzystania z Usług. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu, spowodowanego siłą wyższą, awarią techniczną, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej, treści edukacyjne publikowane na Stronie nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia. Treści te nie mogą również zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego świadczenia zdrowotnego.
  2. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Strony działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego Wyrobu medycznego lub kombinacji Wyrobów medycznych nie może być poczytywany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki Wyrób medyczny lub kombinacja Wyrobów medycznych jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla Użytkownika lub innych osób.
  3. Przed zastosowaniem jakichkolwiek produktów leczniczych, w tym Wyrobu medycznego oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo zapoznać się z pełną treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego lub instrukcją używania.
 5. Zmiany w Regulaminie
  1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności z ważnych przyczyn ekonomicznych, awarii technicznych bądź w wyniku wydania decyzji administracyjnej lub prawomocnego wyroku sądu, mającymi wpływ na treść postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu poinformujemy zarejestrowanych Użytkowników drogą mailową, z zachowaniem ich prawa do usunięcia konta w terminie 14 dni.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie terminu wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zmiany warunków świadczenia Usług w ramach Strony, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają wypowiedzenia warunków Regulaminu w sposób opisany w zdaniach poprzedzających, a informacje o tych zmianach będziemy zamieszczać na Stronie.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Serwis prowadzony jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który świadczy Usługi za pośrednictwem Strony nieodpłatnie. Szczegółowa informacja na temat gromadzenia, przechowywania oraz dalszego przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników znajduje się w Polityce prywatności. Zasady gromadzenia Plików cookies znajdują się w Polityce cookies.
 7. Zarejestrowanie Państwa na stronie
  1. Dostęp do niniejszej strony jest zastrzeżony wyłącznie dla Użytkowników, którzy zarejestrowali swoje dane w naszym systemie, poprzez założenie konta. Warunkiem umożliwiającym korzystanie ze Strony jest zapewnienie, że wymagane dane podczas rejestracji są prawidłowe, aktualne oraz kompletne. W trakcie procesu Państwa rejestracji możemy udostępniać dostarczone przez Państwa dane podmiotom trzecim: administratorowi platformy.
  2. Akceptując regulamin wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie Państwa imienia i nazwiska, adresu mailowego, nr telefonu oraz nazwy Ośrodka Edukacyjnego:
   1. pozostałym użytkownikom GoPump (w celu umożliwienia wspólnych szkoleń edukacyjnych w formie on-line).
   2. pacjentom przypisanym do prowadzonych przez Państwa zajęć edukacyjnych przez Platformę.
  3. W przypadku powzięcia przez nas wątpliwości dotyczących wspomnianych powyżej danych wymaganych podczas rejestracji, zastrzegamy sobie prawo do odmowy Państwu dostępu do Strony oraz do zamknięcia lub zawieszenia Państwa konta. W sytuacji, gdy zarejestrują się Państwo na Stronie jako Użytkownik, otrzymają Państwo hasło samodzielnie przez Państwa wybrane lub dostarczone przez nas. Państwa obowiązkiem jest traktowanie swojego hasła jako informacji poufnej, której nie można ujawniać jakiejkolwiek innej osobie trzeciej. Jesteśmy uprawnieni do monitorowania hasła Użytkowników, jak również do wymagania od Użytkowników jego zmiany (nasza decyzja w tej kwestii pozostaje w pełni w zakresie naszej dyskrecjonalności). Co więcej, w ramach zarządzania przez nas stroną możemy kontaktować się z Użytkownikiem w sprawach związanych z Kontem Użytkownika oraz w sprawach technicznych.
  4. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć swoje konto, co spowoduje jego automatyczne usunięcie ze Strony.
 8. Dostęp do Strony oraz korzystanie z niej
  1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania ze Strony jest korzystanie z komputera z dostępem do sieci internet, wyposażonego w aktualną wyszukiwarkę internetową (przeglądarki dedykowane to: Mozilla Firefox, Google Chrome) z włączoną obsługą JavaScript. Do prawidłowego działania Strony może być też wymagane włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Do uczestnictwa w szkoleniach zdalnych potrzebna jest kamera w komputerze.
  2. Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą w odniesieniu do wszystkich praw własności intelektualnej związanych z niniejszą stroną, w tym do Materiałów, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, oznaczeń charakterystycznych oraz produktów wykorzystywanych w związku z niniejszą Stroną lub posiadamy zgodą na umieszczanie zdjęć oraz informacji o wyrobach medycznych od poszczególnych producentów.
  3. Na podstawie Regulaminu i z zastrzeżeniem, że zawartość Strony pozostanie w niezmienionej formie, a wszystkie niezbędne oświadczenia dotyczące praw autorskich do utworów (takich jak Materiały czy oznaczenia charakterystyczne, o których mowa powyżej) oraz znaków towarowych zostaną uwzględnione we wszystkich wykonanych kopiach (niezależnie od ich formy), niniejszym udzielamy Państwu ograniczonej, czasowej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na posiadanie dostępu do niniejszej Strony, przeglądania jej i korzystania z niej w inny sposób oraz do pobierania zawartości z niniejszej Strony, do Państwa osobistego i niekomercyjnego użytku.
  4. Z zastrzeżeniem udzielenia powyższej ograniczonej licencji (oraz w zakresie wymaganym prawem), żadna część Strony nie może być wykorzystywana, reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, udostępniana, modyfikowana czy używana w inny sposób bez naszej wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie. W szczególności, nie są Państwo uprawnieni do publikowania jakiejkolwiek części Strony na innej stronie internetowej czy w innym medium (w formie pisemnej, elektronicznej lub innej), bądź jako część usługi komercyjnej bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Wszelkie prawa własności intelektualnej, o których mowa powyżej pozostają własnością naszą bądź odpowiednio właściwego licencjodawcy.
 9. Dozwolone korzystanie ze Strony
  1. Użytkownik ma prawo korzystać nieodpłatnie z Usług przez okres trwania umowy zawartej na podstawie Regulaminu. Użytkownikowi przysługują również inne prawa wynikające z Regulaminu.
  2. Podczas uzyskiwania dostępu do niniejszej Strony, przeglądania i/lub innego jej używania Użytkownik ma następujące obowiązki:
   1. Stosować się do wszystkich właściwych przepisów prawnych, a także innych wiążących regulacji i kodeksów;
   2. Zakazane jest podszywanie się pod inną osobę czy korzystanie z fałszywych danych kontaktowych lub adresu e- mail, numeru Prawa Wykonywania Zawodu;
   3. Zakazane jest gromadzenie oraz przechowywanie danych osobowych innych użytkowników
   4. Zakazane jest ramowanie (framing) i użycie innych technik ramowania (framingu) w celu załączenia niniejszej Strony lub jej części, bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody wyrażonej w formie pisemnej;
   5. Zakazane jest modyfikowanie oraz podejmowanie prób modyfikowania całości lub dowolnej części zawartości niniejszej Strony; i/lub
   6. Zakazane jest uzyskanie lub podejmowanie próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do niniejszej Strony, serwera, na którym niniejsza Strona jest przechowywana bądź któregokolwiek z serwerów, urządzeń, czy baz danych powiązanych z niniejszą Stroną a należących do strony trzeciej.
  3. Dozwolone jest podawanie przez Państwa linku do niniejszej Strony, z zastrzeżeniem że musi się to odbywać w sposób, który jest zgodny z prawem, uczciwy, nienaruszający naszej reputacji oraz niesugerujący jakiejkolwiek formy podejmowanej z nami współpracy, zaakceptowania czy wyrażania przez nas poparcia dla Państwa działalności, Państwa towarów, usług  i/lub Państwa strony internetowej.
  4. W ramach korzystania z niniejszej Strony, zabronione jest dostarczanie przez Państwa treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym:
   1. które są szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastujące, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w tym rasowej lub etnicznej, lub w inny sposób niedopuszczalne;
   2. wobec których nie przysługuje Państwu prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego;
   3. co do których wiedzą Państwo, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd,
   4. stanowiące tajemnice handlowe, informacje poufne, zachęty handlowe lub promujące konkurencję.
 10. Odebranie lub zawieszenie prawa dostępu Użytkownika do Strony
  1. W każdym czasie i bez uprzedniego zawiadamiania o tym Użytkownika, możemy trwale lub czasowo:
   1. Odebrać, zawiesić lub odmówić Użytkownikowi dostępu do Strony (jej całości lub części);
   2. Odebrać Użytkownikowi uprawnienie do dalszego podawania linku do niniejszej Strony; i/lub
   3. Usunąć lub edytować dowolną zawartość niniejszej Strony.
 11. Linki stron trzecich
  1. Strona może zawierać linki do innych stron internetowych, nieznajdujących się pod kontrolą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Korzystanie z tych linków wiąże się z opuszczeniem Strony. Nie posiadamy kontroli nad zawartością takich stron internetowych należących do stron trzecich. Co więcej, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności związanej z zawartością jakiejkolwiek strony internetowej podmiotu trzeciego lub jej bezpieczeństwem.
 12. Zgłaszanie reklamacji
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzenia przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strony, należy zgłaszać w wiadomości e-mail na adres: admin@gopump.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, na który ma być przesłana odpowiedź, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji powiadomimy pocztą elektroniczną.
 13. Właściwe prawo i jurysdykcja
  1. Niniejszy Regulamin i/lub korzystanie przez Państwa z niniejszej strony powinno podlegać prawu polskiemu.